aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/ipc/shm.c
blob: 3818fae625c5252363380fa9c7a521e8b5c1a7d1 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


                                        

                                                     

  


                           
               
             
              
            
             
            
             
                                        
                            

                       


                          
 

                     
                          
 
                                

                         
                                       
           
                                

   
                                    

                  
             

 
 

                                   
  


                                      


                             
 

                     
                 

             
 
                     
                                 

                 
                        
                   
            
     
                                      


              
                          

                                                                            
                                  

 
                                      
                                       
 


                                 
                                      


                                   

 
                                       
 
                       

 
                                        
 
                                     

                            
 

                            

                 
                     
              
                   
                                     


                       
         

            
                                   

                      
                                      
 
                                   
                                            
                                       


                                 
                                                       
                         
 

                            
                 
                      
 
                     
                                 
                     
              
                        


                   
                     
                   

                
                    

 
                                                               
                      


         
                                      
                            

                                  


                             
                
                   

                               

                                  
                            

                                  
         
                  
   

                 

          

 

                              
                            
 


                  


                                               
                                  
                                   
 
 
                              
                  
                  
                   
                            
                                        
              


                   


   
                                  
                         

  
                                   
 


                   


                              
                          

                
                          


                     
                         
                    
                    
                  

                                      

                                                               
                               
               
                

              
              
     
 
                        
                     
                               
                                                
                             
 
                
                 
            
           
                
 
                        
  
                                   
                                 

 
 
                        
  

                               
                                 
                

                                
                 

                   

                   
 


                       
 


                 
 
                                
                                                    
                                                              
                             

                                                   
 
                        
  

                                   
 

                      


                                 


                     
                                
                

                 
                               


                                     

                                                  
                 


                     
                   


                             


                                                                  
 
                         
                         
                        
 
                           
                         


                                    

                      
                         
                        
                                   


                   
                                           
                         
            
                                                        
                        


                                   
                         

                              


                        

                 
                            

                                      
                                        
                                     
                                   
                             
                                     

                           

                      
                  
         
                            


                              
                   
                        
             
                                                     

                           

                      
                  
         


                           
                                         

                      
                              
                                   

                          
                    


                                       
           
                
                 


                 
 

           
             
                      


                                      
                                                 
                 

                  
                  
                  

                       
                       
                         

                                   
                   


                    
             
                             

                                                         
                        
             
                         

            


                        
                  

           

                                        


               
                 
                          
                                   

                      
               


                                      
                                


                     


          

                     
              

                 
                     
                   

                
                    
 

          


            
        
             
            

                                                              


                                                      
                          


                                      
                                      


                                         
                                                   
                          


                                         
                               
 

                   
 

                                              
 

                      
                      
                       


                     
                     


                       

   
/*
 * linux/ipc/shm.c
 * Copyright (C) 1992, 1993 Krishna Balasubramanian
 *	 Many improvements/fixes by Bruno Haible.
 * Replaced `struct shm_desc' by `struct vm_area_struct', July 1994.
 * Fixed the shm swap deallocation (shm_unuse()), August 1998 Andrea Arcangeli.
 *
 * /proc/sysvipc/shm support (c) 1999 Dragos Acostachioaie <dragos@iname.com>
 * BIGMEM support, Andrea Arcangeli <andrea@suse.de>
 * SMP thread shm, Jean-Luc Boyard <jean-luc.boyard@siemens.fr>
 * HIGHMEM support, Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
 * Make shmmax, shmall, shmmni sysctl'able, Christoph Rohland <cr@sap.com>
 * Shared /dev/zero support, Kanoj Sarcar <kanoj@sgi.com>
 * Move the mm functionality over to mm/shmem.c, Christoph Rohland <cr@sap.com>
 *
 * support for audit of ipc object properties and permission changes
 * Dustin Kirkland <dustin.kirkland@us.ibm.com>
 *
 * namespaces support
 * OpenVZ, SWsoft Inc.
 * Pavel Emelianov <xemul@openvz.org>
 */

#include <linux/slab.h>
#include <linux/mm.h>
#include <linux/hugetlb.h>
#include <linux/shm.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/file.h>
#include <linux/mman.h>
#include <linux/shmem_fs.h>
#include <linux/security.h>
#include <linux/syscalls.h>
#include <linux/audit.h>
#include <linux/capability.h>
#include <linux/ptrace.h>
#include <linux/seq_file.h>
#include <linux/rwsem.h>
#include <linux/nsproxy.h>
#include <linux/mount.h>

#include <asm/uaccess.h>

#include "util.h"

struct shm_file_data {
	int id;
	struct ipc_namespace *ns;
	struct file *file;
	const struct vm_operations_struct *vm_ops;
};

#define shm_file_data(file) (*((struct shm_file_data **)&(file)->private_data))

static const struct file_operations shm_file_operations;
static struct vm_operations_struct shm_vm_ops;

static struct ipc_ids init_shm_ids;

#define shm_ids(ns)	(*((ns)->ids[IPC_SHM_IDS]))

#define shm_unlock(shp)			\
	ipc_unlock(&(shp)->shm_perm)
#define shm_buildid(id, seq)	ipc_buildid(id, seq)

static int newseg(struct ipc_namespace *, struct ipc_params *);
static void shm_open(struct vm_area_struct *vma);
static void shm_close(struct vm_area_struct *vma);
static void shm_destroy (struct ipc_namespace *ns, struct shmid_kernel *shp);
#ifdef CONFIG_PROC_FS
static int sysvipc_shm_proc_show(struct seq_file *s, void *it);
#endif

static void __shm_init_ns(struct ipc_namespace *ns, struct ipc_ids *ids)
{
	ns->ids[IPC_SHM_IDS] = ids;
	ns->shm_ctlmax = SHMMAX;
	ns->shm_ctlall = SHMALL;
	ns->shm_ctlmni = SHMMNI;
	ns->shm_tot = 0;
	ipc_init_ids(ids);
}

/*
 * Called with shm_ids.rw_mutex (writer) and the shp structure locked.
 * Only shm_ids.rw_mutex remains locked on exit.
 */
static void do_shm_rmid(struct ipc_namespace *ns, struct shmid_kernel *shp)
{
	if (shp->shm_nattch){
		shp->shm_perm.mode |= SHM_DEST;
		/* Do not find it any more */
		shp->shm_perm.key = IPC_PRIVATE;
		shm_unlock(shp);
	} else
		shm_destroy(ns, shp);
}

int shm_init_ns(struct ipc_namespace *ns)
{
	struct ipc_ids *ids;

	ids = kmalloc(sizeof(struct ipc_ids), GFP_KERNEL);
	if (ids == NULL)
		return -ENOMEM;

	__shm_init_ns(ns, ids);
	return 0;
}

void shm_exit_ns(struct ipc_namespace *ns)
{
	struct shmid_kernel *shp;
	int next_id;
	int total, in_use;

	down_write(&shm_ids(ns).rw_mutex);

	in_use = shm_ids(ns).in_use;

	for (total = 0, next_id = 0; total < in_use; next_id++) {
		shp = idr_find(&shm_ids(ns).ipcs_idr, next_id);
		if (shp == NULL)
			continue;
		ipc_lock_by_ptr(&shp->shm_perm);
		do_shm_rmid(ns, shp);
		total++;
	}
	up_write(&shm_ids(ns).rw_mutex);

	kfree(ns->ids[IPC_SHM_IDS]);
	ns->ids[IPC_SHM_IDS] = NULL;
}

void __init shm_init (void)
{
	__shm_init_ns(&init_ipc_ns, &init_shm_ids);
	ipc_init_proc_interface("sysvipc/shm",
				"    key   shmid perms    size cpid lpid nattch  uid  gid cuid cgid   atime   dtime   ctime\n",
				IPC_SHM_IDS, sysvipc_shm_proc_show);
}

/*
 * shm_lock_(check_)down routines are called in the paths where the rw_mutex
 * is held to protect access to the idr tree.
 */
static inline struct shmid_kernel *shm_lock_down(struct ipc_namespace *ns,
						int id)
{
	struct kern_ipc_perm *ipcp = ipc_lock_down(&shm_ids(ns), id);

	return container_of(ipcp, struct shmid_kernel, shm_perm);
}

static inline struct shmid_kernel *shm_lock_check_down(
						struct ipc_namespace *ns,
						int id)
{
	struct kern_ipc_perm *ipcp = ipc_lock_check_down(&shm_ids(ns), id);

	return container_of(ipcp, struct shmid_kernel, shm_perm);
}

/*
 * shm_lock_(check_) routines are called in the paths where the rw_mutex
 * is not held.
 */
static inline struct shmid_kernel *shm_lock(struct ipc_namespace *ns, int id)
{
	struct kern_ipc_perm *ipcp = ipc_lock(&shm_ids(ns), id);

	return container_of(ipcp, struct shmid_kernel, shm_perm);
}

static inline struct shmid_kernel *shm_lock_check(struct ipc_namespace *ns,
						int id)
{
	struct kern_ipc_perm *ipcp = ipc_lock_check(&shm_ids(ns), id);

	return container_of(ipcp, struct shmid_kernel, shm_perm);
}

static inline void shm_rmid(struct ipc_namespace *ns, struct shmid_kernel *s)
{
	ipc_rmid(&shm_ids(ns), &s->shm_perm);
}

static inline int shm_addid(struct ipc_namespace *ns, struct shmid_kernel *shp)
{
	return ipc_addid(&shm_ids(ns), &shp->shm_perm, ns->shm_ctlmni);
}/* This is called by fork, once for every shm attach. */
static void shm_open(struct vm_area_struct *vma)
{
	struct file *file = vma->vm_file;
	struct shm_file_data *sfd = shm_file_data(file);
	struct shmid_kernel *shp;

	shp = shm_lock(sfd->ns, sfd->id);
	BUG_ON(IS_ERR(shp));
	shp->shm_atim = get_seconds();
	shp->shm_lprid = task_tgid_vnr(current);
	shp->shm_nattch++;
	shm_unlock(shp);
}

/*
 * shm_destroy - free the struct shmid_kernel
 *
 * @ns: namespace
 * @shp: struct to free
 *
 * It has to be called with shp and shm_ids.rw_mutex (writer) locked,
 * but returns with shp unlocked and freed.
 */
static void shm_destroy(struct ipc_namespace *ns, struct shmid_kernel *shp)
{
	ns->shm_tot -= (shp->shm_segsz + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
	shm_rmid(ns, shp);
	shm_unlock(shp);
	if (!is_file_hugepages(shp->shm_file))
		shmem_lock(shp->shm_file, 0, shp->mlock_user);
	else
		user_shm_unlock(shp->shm_file->f_path.dentry->d_inode->i_size,
						shp->mlock_user);
	fput (shp->shm_file);
	security_shm_free(shp);
	ipc_rcu_putref(shp);
}

/*
 * remove the attach descriptor vma.
 * free memory for segment if it is marked destroyed.
 * The descriptor has already been removed from the current->mm->mmap list
 * and will later be kfree()d.
 */
static void shm_close(struct vm_area_struct *vma)
{
	struct file * file = vma->vm_file;
	struct shm_file_data *sfd = shm_file_data(file);
	struct shmid_kernel *shp;
	struct ipc_namespace *ns = sfd->ns;

	down_write(&shm_ids(ns).rw_mutex);
	/* remove from the list of attaches of the shm segment */
	shp = shm_lock_down(ns, sfd->id);
	BUG_ON(IS_ERR(shp));
	shp->shm_lprid = task_tgid_vnr(current);
	shp->shm_dtim = get_seconds();
	shp->shm_nattch--;
	if(shp->shm_nattch == 0 &&
	  shp->shm_perm.mode & SHM_DEST)
		shm_destroy(ns, shp);
	else
		shm_unlock(shp);
	up_write(&shm_ids(ns).rw_mutex);
}

static int shm_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
{
	struct file *file = vma->vm_file;
	struct shm_file_data *sfd = shm_file_data(file);

	return sfd->vm_ops->fault(vma, vmf);
}

#ifdef CONFIG_NUMA
static int shm_set_policy(struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *new)
{
	struct file *file = vma->vm_file;
	struct shm_file_data *sfd = shm_file_data(file);
	int err = 0;
	if (sfd->vm_ops->set_policy)
		err = sfd->vm_ops->set_policy(vma, new);
	return err;
}

static struct mempolicy *shm_get_policy(struct vm_area_struct *vma,
					unsigned long addr)
{
	struct file *file = vma->vm_file;
	struct shm_file_data *sfd = shm_file_data(file);
	struct mempolicy *pol = NULL;

	if (sfd->vm_ops->get_policy)
		pol = sfd->vm_ops->get_policy(vma, addr);
	else if (vma->vm_policy)
		pol = vma->vm_policy;
	else
		pol = current->mempolicy;
	return pol;
}
#endif

static int shm_mmap(struct file * file, struct vm_area_struct * vma)
{
	struct shm_file_data *sfd = shm_file_data(file);
	int ret;

	ret = sfd->file->f_op->mmap(sfd->file, vma);
	if (ret != 0)
		return ret;
	sfd->vm_ops = vma->vm_ops;
#ifdef CONFIG_MMU
	BUG_ON(!sfd->vm_ops->fault);
#endif
	vma->vm_ops = &shm_vm_ops;
	shm_open(vma);

	return ret;
}

static int shm_release(struct inode *ino, struct file *file)
{
	struct shm_file_data *sfd = shm_file_data(file);

	put_ipc_ns(sfd->ns);
	shm_file_data(file) = NULL;
	kfree(sfd);
	return 0;
}

static int shm_fsync(struct file *file, struct dentry *dentry, int datasync)
{
	int (*fsync) (struct file *, struct dentry *, int datasync);
	struct shm_file_data *sfd = shm_file_data(file);
	int ret = -EINVAL;

	fsync = sfd->file->f_op->fsync;
	if (fsync)
		ret = fsync(sfd->file, sfd->file->f_path.dentry, datasync);
	return ret;
}

static unsigned long shm_get_unmapped_area(struct file *file,
	unsigned long addr, unsigned long len, unsigned long pgoff,
	unsigned long flags)
{
	struct shm_file_data *sfd = shm_file_data(file);
	return get_unmapped_area(sfd->file, addr, len, pgoff, flags);
}

int is_file_shm_hugepages(struct file *file)
{
	int ret = 0;

	if (file->f_op == &shm_file_operations) {
		struct shm_file_data *sfd;
		sfd = shm_file_data(file);
		ret = is_file_hugepages(sfd->file);
	}
	return ret;
}

static const struct file_operations shm_file_operations = {
	.mmap		= shm_mmap,
	.fsync		= shm_fsync,
	.release	= shm_release,
	.get_unmapped_area	= shm_get_unmapped_area,
};

static struct vm_operations_struct shm_vm_ops = {
	.open	= shm_open,	/* callback for a new vm-area open */
	.close	= shm_close,	/* callback for when the vm-area is released */
	.fault	= shm_fault,
#if defined(CONFIG_NUMA)
	.set_policy = shm_set_policy,
	.get_policy = shm_get_policy,
#endif
};

/**
 * newseg - Create a new shared memory segment
 * @ns: namespace
 * @params: ptr to the structure that contains key, size and shmflg
 *
 * Called with shm_ids.rw_mutex held as a writer.
 */

static int newseg(struct ipc_namespace *ns, struct ipc_params *params)
{
	key_t key = params->key;
	int shmflg = params->flg;
	size_t size = params->u.size;
	int error;
	struct shmid_kernel *shp;
	int numpages = (size + PAGE_SIZE -1) >> PAGE_SHIFT;
	struct file * file;
	char name[13];
	int id;

	if (size < SHMMIN || size > ns->shm_ctlmax)
		return -EINVAL;

	if (ns->shm_tot + numpages > ns->shm_ctlall)
		return -ENOSPC;

	shp = ipc_rcu_alloc(sizeof(*shp));
	if (!shp)
		return -ENOMEM;

	shp->shm_perm.key = key;
	shp->shm_perm.mode = (shmflg & S_IRWXUGO);
	shp->mlock_user = NULL;

	shp->shm_perm.security = NULL;
	error = security_shm_alloc(shp);
	if (error) {
		ipc_rcu_putref(shp);
		return error;
	}

	sprintf (name, "SYSV%08x", key);
	if (shmflg & SHM_HUGETLB) {
		/* hugetlb_file_setup takes care of mlock user accounting */
		file = hugetlb_file_setup(name, size);
		shp->mlock_user = current->user;
	} else {
		int acctflag = VM_ACCOUNT;
		/*
		 * Do not allow no accounting for OVERCOMMIT_NEVER, even
	 	 * if it's asked for.
		 */
		if ((shmflg & SHM_NORESERVE) &&
				sysctl_overcommit_memory != OVERCOMMIT_NEVER)
			acctflag = 0;
		file = shmem_file_setup(name, size, acctflag);
	}
	error = PTR_ERR(file);
	if (IS_ERR(file))
		goto no_file;

	id = shm_addid(ns, shp);
	if (id < 0) {
		error = id;
		goto no_id;
	}

	shp->shm_cprid = task_tgid_vnr(current);
	shp->shm_lprid = 0;
	shp->shm_atim = shp->shm_dtim = 0;
	shp->shm_ctim = get_seconds();
	shp->shm_segsz = size;
	shp->shm_nattch = 0;
	shp->shm_perm.id = shm_buildid(id, shp->shm_perm.seq);
	shp->shm_file = file;
	/*
	 * shmid gets reported as "inode#" in /proc/pid/maps.
	 * proc-ps tools use this. Changing this will break them.
	 */
	file->f_dentry->d_inode->i_ino = shp->shm_perm.id;

	ns->shm_tot += numpages;
	error = shp->shm_perm.id;
	shm_unlock(shp);
	return error;

no_id:
	fput(file);
no_file:
	security_shm_free(shp);
	ipc_rcu_putref(shp);
	return error;
}

/*
 * Called with shm_ids.rw_mutex and ipcp locked.
 */
static inline int shm_security(struct kern_ipc_perm *ipcp, int shmflg)
{
	struct shmid_kernel *shp;

	shp = container_of(ipcp, struct shmid_kernel, shm_perm);
	return security_shm_associate(shp, shmflg);
}

/*
 * Called with shm_ids.rw_mutex and ipcp locked.
 */
static inline int shm_more_checks(struct kern_ipc_perm *ipcp,
				struct ipc_params *params)
{
	struct shmid_kernel *shp;

	shp = container_of(ipcp, struct shmid_kernel, shm_perm);
	if (shp->shm_segsz < params->u.size)
		return -EINVAL;

	return 0;
}

asmlinkage long sys_shmget (key_t key, size_t size, int shmflg)
{
	struct ipc_namespace *ns;
	struct ipc_ops shm_ops;
	struct ipc_params shm_params;

	ns = current->nsproxy->ipc_ns;

	shm_ops.getnew = newseg;
	shm_ops.associate = shm_security;
	shm_ops.more_checks = shm_more_checks;

	shm_params.key = key;
	shm_params.flg = shmflg;
	shm_params.u.size = size;

	return ipcget(ns, &shm_ids(ns), &shm_ops, &shm_params);
}

static inline unsigned long copy_shmid_to_user(void __user *buf, struct shmid64_ds *in, int version)
{
	switch(version) {
	case IPC_64:
		return copy_to_user(buf, in, sizeof(*in));
	case IPC_OLD:
	  {
		struct shmid_ds out;

		ipc64_perm_to_ipc_perm(&in->shm_perm, &out.shm_perm);
		out.shm_segsz	= in->shm_segsz;
		out.shm_atime	= in->shm_atime;
		out.shm_dtime	= in->shm_dtime;
		out.shm_ctime	= in->shm_ctime;
		out.shm_cpid	= in->shm_cpid;
		out.shm_lpid	= in->shm_lpid;
		out.shm_nattch	= in->shm_nattch;

		return copy_to_user(buf, &out, sizeof(out));
	  }
	default:
		return -EINVAL;
	}
}

struct shm_setbuf {
	uid_t	uid;
	gid_t	gid;
	mode_t	mode;
};	

static inline unsigned long copy_shmid_from_user(struct shm_setbuf *out, void __user *buf, int version)
{
	switch(version) {
	case IPC_64:
	  {
		struct shmid64_ds tbuf;

		if (copy_from_user(&tbuf, buf, sizeof(tbuf)))
			return -EFAULT;

		out->uid	= tbuf.shm_perm.uid;
		out->gid	= tbuf.shm_perm.gid;
		out->mode	= tbuf.shm_perm.mode;

		return 0;
	  }
	case IPC_OLD:
	  {
		struct shmid_ds tbuf_old;

		if (copy_from_user(&tbuf_old, buf, sizeof(tbuf_old)))
			return -EFAULT;

		out->uid	= tbuf_old.shm_perm.uid;
		out->gid	= tbuf_old.shm_perm.gid;
		out->mode	= tbuf_old.shm_perm.mode;

		return 0;
	  }
	default:
		return -EINVAL;
	}
}

static inline unsigned long copy_shminfo_to_user(void __user *buf, struct shminfo64 *in, int version)
{
	switch(version) {
	case IPC_64:
		return copy_to_user(buf, in, sizeof(*in));
	case IPC_OLD:
	  {
		struct shminfo out;

		if(in->shmmax > INT_MAX)
			out.shmmax = INT_MAX;
		else
			out.shmmax = (int)in->shmmax;

		out.shmmin	= in->shmmin;
		out.shmmni	= in->shmmni;
		out.shmseg	= in->shmseg;
		out.shmall	= in->shmall; 

		return copy_to_user(buf, &out, sizeof(out));
	  }
	default:
		return -EINVAL;
	}
}

/*
 * Called with shm_ids.rw_mutex held as a reader
 */
static void shm_get_stat(struct ipc_namespace *ns, unsigned long *rss,
		unsigned long *swp)
{
	int next_id;
	int total, in_use;

	*rss = 0;
	*swp = 0;

	in_use = shm_ids(ns).in_use;

	for (total = 0, next_id = 0; total < in_use; next_id++) {
		struct shmid_kernel *shp;
		struct inode *inode;

		shp = idr_find(&shm_ids(ns).ipcs_idr, next_id);
		if (shp == NULL)
			continue;

		inode = shp->shm_file->f_path.dentry->d_inode;

		if (is_file_hugepages(shp->shm_file)) {
			struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
			*rss += (HPAGE_SIZE/PAGE_SIZE)*mapping->nrpages;
		} else {
			struct shmem_inode_info *info = SHMEM_I(inode);
			spin_lock(&info->lock);
			*rss += inode->i_mapping->nrpages;
			*swp += info->swapped;
			spin_unlock(&info->lock);
		}

		total++;
	}
}

asmlinkage long sys_shmctl (int shmid, int cmd, struct shmid_ds __user *buf)
{
	struct shm_setbuf setbuf;
	struct shmid_kernel *shp;
	int err, version;
	struct ipc_namespace *ns;

	if (cmd < 0 || shmid < 0) {
		err = -EINVAL;
		goto out;
	}

	version = ipc_parse_version(&cmd);
	ns = current->nsproxy->ipc_ns;

	switch (cmd) { /* replace with proc interface ? */
	case IPC_INFO:
	{
		struct shminfo64 shminfo;

		err = security_shm_shmctl(NULL, cmd);
		if (err)
			return err;

		memset(&shminfo,0,sizeof(shminfo));
		shminfo.shmmni = shminfo.shmseg = ns->shm_ctlmni;
		shminfo.shmmax = ns->shm_ctlmax;
		shminfo.shmall = ns->shm_ctlall;

		shminfo.shmmin = SHMMIN;
		if(copy_shminfo_to_user (buf, &shminfo, version))
			return -EFAULT;

		down_read(&shm_ids(ns).rw_mutex);
		err = ipc_get_maxid(&shm_ids(ns));
		up_read(&shm_ids(ns).rw_mutex);

		if(err<0)
			err = 0;
		goto out;
	}
	case SHM_INFO:
	{
		struct shm_info shm_info;

		err = security_shm_shmctl(NULL, cmd);
		if (err)
			return err;

		memset(&shm_info,0,sizeof(shm_info));
		down_read(&shm_ids(ns).rw_mutex);
		shm_info.used_ids = shm_ids(ns).in_use;
		shm_get_stat (ns, &shm_info.shm_rss, &shm_info.shm_swp);
		shm_info.shm_tot = ns->shm_tot;
		shm_info.swap_attempts = 0;
		shm_info.swap_successes = 0;
		err = ipc_get_maxid(&shm_ids(ns));
		up_read(&shm_ids(ns).rw_mutex);
		if(copy_to_user (buf, &shm_info, sizeof(shm_info))) {
			err = -EFAULT;
			goto out;
		}

		err = err < 0 ? 0 : err;
		goto out;
	}
	case SHM_STAT:
	case IPC_STAT:
	{
		struct shmid64_ds tbuf;
		int result;

		if (!buf) {
			err = -EFAULT;
			goto out;
		}

		if (cmd == SHM_STAT) {
			shp = shm_lock(ns, shmid);
			if (IS_ERR(shp)) {
				err = PTR_ERR(shp);
				goto out;
			}
			result = shp->shm_perm.id;
		} else {
			shp = shm_lock_check(ns, shmid);
			if (IS_ERR(shp)) {
				err = PTR_ERR(shp);
				goto out;
			}
			result = 0;
		}
		err=-EACCES;
		if (ipcperms (&shp->shm_perm, S_IRUGO))
			goto out_unlock;
		err = security_shm_shmctl(shp, cmd);
		if (err)
			goto out_unlock;
		memset(&tbuf, 0, sizeof(tbuf));
		kernel_to_ipc64_perm(&shp->shm_perm, &tbuf.shm_perm);
		tbuf.shm_segsz	= shp->shm_segsz;
		tbuf.shm_atime	= shp->shm_atim;
		tbuf.shm_dtime	= shp->shm_dtim;
		tbuf.shm_ctime	= shp->shm_ctim;
		tbuf.shm_cpid	= shp->shm_cprid;
		tbuf.shm_lpid	= shp->shm_lprid;
		tbuf.shm_nattch	= shp->shm_nattch;
		shm_unlock(shp);
		if(copy_shmid_to_user (buf, &tbuf, version))
			err = -EFAULT;
		else
			err = result;
		goto out;
	}
	case SHM_LOCK:
	case SHM_UNLOCK:
	{
		shp = shm_lock_check(ns, shmid);
		if (IS_ERR(shp)) {
			err = PTR_ERR(shp);
			goto out;
		}

		err = audit_ipc_obj(&(shp->shm_perm));
		if (err)
			goto out_unlock;

		if (!capable(CAP_IPC_LOCK)) {
			err = -EPERM;
			if (current->euid != shp->shm_perm.uid &&
			  current->euid != shp->shm_perm.cuid)
				goto out_unlock;
			if (cmd == SHM_LOCK &&
			  !current->signal->rlim[RLIMIT_MEMLOCK].rlim_cur)
				goto out_unlock;
		}

		err = security_shm_shmctl(shp, cmd);
		if (err)
			goto out_unlock;
		
		if(cmd==SHM_LOCK) {
			struct user_struct * user = current->user;
			if (!is_file_hugepages(shp->shm_file)) {
				err = shmem_lock(shp->shm_file, 1, user);
				if (!err && !(shp->shm_perm.mode & SHM_LOCKED)){
					shp->shm_perm.mode |= SHM_LOCKED;
					shp->mlock_user = user;
				}
			}
		} else if (!is_file_hugepages(shp->shm_file)) {
			shmem_lock(shp->shm_file, 0, shp->mlock_user);
			shp->shm_perm.mode &= ~SHM_LOCKED;
			shp->mlock_user = NULL;
		}
		shm_unlock(shp);
		goto out;
	}
	case IPC_RMID:
	{
		/*
		 *	We cannot simply remove the file. The SVID states
		 *	that the block remains until the last person
		 *	detaches from it, then is deleted. A shmat() on
		 *	an RMID segment is legal in older Linux and if 
		 *	we change it apps break...
		 *
		 *	Instead we set a destroyed flag, and then blow
		 *	the name away when the usage hits zero.
		 */
		down_write(&shm_ids(ns).rw_mutex);
		shp = shm_lock_check_down(ns, shmid);
		if (IS_ERR(shp)) {
			err = PTR_ERR(shp);
			goto out_up;
		}

		err = audit_ipc_obj(&(shp->shm_perm));
		if (err)
			goto out_unlock_up;

		if (current->euid != shp->shm_perm.uid &&
		  current->euid != shp->shm_perm.cuid && 
		  !capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
			err=-EPERM;
			goto out_unlock_up;
		}

		err = security_shm_shmctl(shp, cmd);
		if (err)
			goto out_unlock_up;

		do_shm_rmid(ns, shp);
		up_write(&shm_ids(ns).rw_mutex);
		goto out;
	}

	case IPC_SET:
	{
		if (!buf) {
			err = -EFAULT;
			goto out;
		}

		if (copy_shmid_from_user (&setbuf, buf, version)) {
			err = -EFAULT;
			goto out;
		}
		down_write(&shm_ids(ns).rw_mutex);
		shp = shm_lock_check_down(ns, shmid);
		if (IS_ERR(shp)) {
			err = PTR_ERR(shp);
			goto out_up;
		}
		err = audit_ipc_obj(&(shp->shm_perm));
		if (err)
			goto out_unlock_up;
		err = audit_ipc_set_perm(0, setbuf.uid, setbuf.gid, setbuf.mode);
		if (err)
			goto out_unlock_up;
		err=-EPERM;
		if (current->euid != shp->shm_perm.uid &&
		  current->euid != shp->shm_perm.cuid && 
		  !capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
			goto out_unlock_up;
		}

		err = security_shm_shmctl(shp, cmd);
		if (err)
			goto out_unlock_up;
		
		shp->shm_perm.uid = setbuf.uid;
		shp->shm_perm.gid = setbuf.gid;
		shp->shm_perm.mode = (shp->shm_perm.mode & ~S_IRWXUGO)
			| (setbuf.mode & S_IRWXUGO);
		shp->shm_ctim = get_seconds();
		break;
	}

	default:
		err = -EINVAL;
		goto out;
	}

	err = 0;
out_unlock_up:
	shm_unlock(shp);
out_up:
	up_write(&shm_ids(ns).rw_mutex);
	goto out;
out_unlock:
	shm_unlock(shp);
out:
	return err;
}

/*
 * Fix shmaddr, allocate descriptor, map shm, add attach descriptor to lists.
 *
 * NOTE! Despite the name, this is NOT a direct system call entrypoint. The
 * "raddr" thing points to kernel space, and there has to be a wrapper around
 * this.
 */
long do_shmat(int shmid, char __user *shmaddr, int shmflg, ulong *raddr)
{
	struct shmid_kernel *shp;
	unsigned long addr;
	unsigned long size;
	struct file * file;
	int  err;
	unsigned long flags;
	unsigned long prot;
	int acc_mode;
	unsigned long user_addr;
	struct ipc_namespace *ns;
	struct shm_file_data *sfd;
	struct path path;
	mode_t f_mode;

	err = -EINVAL;
	if (shmid < 0)
		goto out;
	else if ((addr = (ulong)shmaddr)) {
		if (addr & (SHMLBA-1)) {
			if (shmflg & SHM_RND)
				addr &= ~(SHMLBA-1);	  /* round down */
			else
#ifndef __ARCH_FORCE_SHMLBA
				if (addr & ~PAGE_MASK)
#endif
					goto out;
		}
		flags = MAP_SHARED | MAP_FIXED;
	} else {
		if ((shmflg & SHM_REMAP))
			goto out;

		flags = MAP_SHARED;
	}

	if (shmflg & SHM_RDONLY) {
		prot = PROT_READ;
		acc_mode = S_IRUGO;
		f_mode = FMODE_READ;
	} else {
		prot = PROT_READ | PROT_WRITE;
		acc_mode = S_IRUGO | S_IWUGO;
		f_mode = FMODE_READ | FMODE_WRITE;
	}
	if (shmflg & SHM_EXEC) {
		prot |= PROT_EXEC;
		acc_mode |= S_IXUGO;
	}

	/*
	 * We cannot rely on the fs check since SYSV IPC does have an
	 * additional creator id...
	 */
	ns = current->nsproxy->ipc_ns;
	shp = shm_lock_check(ns, shmid);
	if (IS_ERR(shp)) {
		err = PTR_ERR(shp);
		goto out;
	}

	err = -EACCES;
	if (ipcperms(&shp->shm_perm, acc_mode))
		goto out_unlock;

	err = security_shm_shmat(shp, shmaddr, shmflg);
	if (err)
		goto out_unlock;

	path.dentry = dget(shp->shm_file->f_path.dentry);
	path.mnt  = shp->shm_file->f_path.mnt;
	shp->shm_nattch++;
	size = i_size_read(path.dentry->d_inode);
	shm_unlock(shp);

	err = -ENOMEM;
	sfd = kzalloc(sizeof(*sfd), GFP_KERNEL);
	if (!sfd)
		goto out_put_dentry;

	err = -ENOMEM;

	file = alloc_file(path.mnt, path.dentry, f_mode, &shm_file_operations);
	if (!file)
		goto out_free;

	file->private_data = sfd;
	file->f_mapping = shp->shm_file->f_mapping;
	sfd->id = shp->shm_perm.id;
	sfd->ns = get_ipc_ns(ns);
	sfd->file = shp->shm_file;
	sfd->vm_ops = NULL;

	down_write(&current->mm->mmap_sem);
	if (addr && !(shmflg & SHM_REMAP)) {
		err = -EINVAL;
		if (find_vma_intersection(current->mm, addr, addr + size))
			goto invalid;
		/*
		 * If shm segment goes below stack, make sure there is some
		 * space left for the stack to grow (at least 4 pages).
		 */
		if (addr < current->mm->start_stack &&
		  addr > current->mm->start_stack - size - PAGE_SIZE * 5)
			goto invalid;
	}
		
	user_addr = do_mmap (file, addr, size, prot, flags, 0);
	*raddr = user_addr;
	err = 0;
	if (IS_ERR_VALUE(user_addr))
		err = (long)user_addr;
invalid:
	up_write(&current->mm->mmap_sem);

	fput(file);

out_nattch:
	down_write(&shm_ids(ns).rw_mutex);
	shp = shm_lock_down(ns, shmid);
	BUG_ON(IS_ERR(shp));
	shp->shm_nattch--;
	if(shp->shm_nattch == 0 &&
	  shp->shm_perm.mode & SHM_DEST)
		shm_destroy(ns, shp);
	else
		shm_unlock(shp);
	up_write(&shm_ids(ns).rw_mutex);

out:
	return err;

out_unlock:
	shm_unlock(shp);
	goto out;

out_free:
	kfree(sfd);
out_put_dentry:
	dput(path.dentry);
	goto out_nattch;
}

asmlinkage long sys_shmat(int shmid, char __user *shmaddr, int shmflg)
{
	unsigned long ret;
	long err;

	err = do_shmat(shmid, shmaddr, shmflg, &ret);
	if (err)
		return err;
	force_successful_syscall_return();
	return (long)ret;
}

/*
 * detach and kill segment if marked destroyed.
 * The work is done in shm_close.
 */
asmlinkage long sys_shmdt(char __user *shmaddr)
{
	struct mm_struct *mm = current->mm;
	struct vm_area_struct *vma, *next;
	unsigned long addr = (unsigned long)shmaddr;
	loff_t size = 0;
	int retval = -EINVAL;

	if (addr & ~PAGE_MASK)
		return retval;

	down_write(&mm->mmap_sem);

	/*
	 * This function tries to be smart and unmap shm segments that
	 * were modified by partial mlock or munmap calls:
	 * - It first determines the size of the shm segment that should be
	 *  unmapped: It searches for a vma that is backed by shm and that
	 *  started at address shmaddr. It records it's size and then unmaps
	 *  it.
	 * - Then it unmaps all shm vmas that started at shmaddr and that
	 *  are within the initially determined size.
	 * Errors from do_munmap are ignored: the function only fails if
	 * it's called with invalid parameters or if it's called to unmap
	 * a part of a vma. Both calls in this function are for full vmas,
	 * the parameters are directly copied from the vma itself and always
	 * valid - therefore do_munmap cannot fail. (famous last words?)
	 */
	/*
	 * If it had been mremap()'d, the starting address would not
	 * match the usual checks anyway. So assume all vma's are
	 * above the starting address given.
	 */
	vma = find_vma(mm, addr);

	while (vma) {
		next = vma->vm_next;

		/*
		 * Check if the starting address would match, i.e. it's
		 * a fragment created by mprotect() and/or munmap(), or it
		 * otherwise it starts at this address with no hassles.
		 */
		if ((vma->vm_ops == &shm_vm_ops) &&
			(vma->vm_start - addr)/PAGE_SIZE == vma->vm_pgoff) {


			size = vma->vm_file->f_path.dentry->d_inode->i_size;
			do_munmap(mm, vma->vm_start, vma->vm_end - vma->vm_start);
			/*
			 * We discovered the size of the shm segment, so
			 * break out of here and fall through to the next
			 * loop that uses the size information to stop
			 * searching for matching vma's.
			 */
			retval = 0;
			vma = next;
			break;
		}
		vma = next;
	}

	/*
	 * We need look no further than the maximum address a fragment
	 * could possibly have landed at. Also cast things to loff_t to
	 * prevent overflows and make comparisions vs. equal-width types.
	 */
	size = PAGE_ALIGN(size);
	while (vma && (loff_t)(vma->vm_end - addr) <= size) {
		next = vma->vm_next;

		/* finding a matching vma now does not alter retval */
		if ((vma->vm_ops == &shm_vm_ops) &&
			(vma->vm_start - addr)/PAGE_SIZE == vma->vm_pgoff)

			do_munmap(mm, vma->vm_start, vma->vm_end - vma->vm_start);
		vma = next;
	}

	up_write(&mm->mmap_sem);
	return retval;
}

#ifdef CONFIG_PROC_FS
static int sysvipc_shm_proc_show(struct seq_file *s, void *it)
{
	struct shmid_kernel *shp = it;
	char *format;

#define SMALL_STRING "%10d %10d %4o %10u %5u %5u %5d %5u %5u %5u %5u %10lu %10lu %10lu\n"
#define BIG_STRING  "%10d %10d %4o %21u %5u %5u %5d %5u %5u %5u %5u %10lu %10lu %10lu\n"

	if (sizeof(size_t) <= sizeof(int))
		format = SMALL_STRING;
	else
		format = BIG_STRING;
	return seq_printf(s, format,
			 shp->shm_perm.key,
			 shp->shm_perm.id,
			 shp->shm_perm.mode,
			 shp->shm_segsz,
			 shp->shm_cprid,
			 shp->shm_lprid,
			 shp->shm_nattch,
			 shp->shm_perm.uid,
			 shp->shm_perm.gid,
			 shp->shm_perm.cuid,
			 shp->shm_perm.cgid,
			 shp->shm_atim,
			 shp->shm_dtim,
			 shp->shm_ctim);
}
#endif