aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/drivers/net/netxen/netxen_nic_hw.c
diff options
context:
space:
mode:
authorNarender Kumar <narender.kumar@qlogic.com>2009-11-20 15:09:33 +0000
committerDavid S. Miller <davem@davemloft.net>2009-11-21 11:37:35 -0800
commita7483b0afa63e851c4438ddda8934a296851f1de (patch)
treed19a6cdd0a81f759f810292d3a2bde64f9a90112 /drivers/net/netxen/netxen_nic_hw.c
parentnetxen: fix memory initialization (diff)
downloadlinux-dev-a7483b0afa63e851c4438ddda8934a296851f1de.tar.xz
linux-dev-a7483b0afa63e851c4438ddda8934a296851f1de.zip
netxen: fix promisc for NX2031.
Kernel crashes, if promisc mode set without disabling rx queue. Before changing mode in NX2031 chip, wait till rx queue drains. Signed-off-by: Narender Kumar <narender.kumar@qlogic.com> Signed-off-by: Amit Kumar Salecha <amit.salecha@qlogic.com> Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
Diffstat (limited to 'drivers/net/netxen/netxen_nic_hw.c')
-rw-r--r--drivers/net/netxen/netxen_nic_hw.c49
1 files changed, 38 insertions, 11 deletions
diff --git a/drivers/net/netxen/netxen_nic_hw.c b/drivers/net/netxen/netxen_nic_hw.c
index 3185a98b0917..e2c4a0192ea1 100644
--- a/drivers/net/netxen/netxen_nic_hw.c
+++ b/drivers/net/netxen/netxen_nic_hw.c
@@ -383,24 +383,51 @@ int netxen_niu_disable_xg_port(struct netxen_adapter *adapter)
int netxen_p2_nic_set_promisc(struct netxen_adapter *adapter, u32 mode)
{
- __u32 reg;
+ u32 mac_cfg;
+ u32 cnt = 0;
+ __u32 reg = 0x0200;
u32 port = adapter->physical_port;
+ u16 board_type = adapter->ahw.board_type;
if (port > NETXEN_NIU_MAX_XG_PORTS)
return -EINVAL;
- reg = NXRD32(adapter, NETXEN_NIU_XGE_CONFIG_1 + (0x10000 * port));
- if (mode == NETXEN_NIU_PROMISC_MODE)
- reg = (reg | 0x2000UL);
- else
- reg = (reg & ~0x2000UL);
+ mac_cfg = NXRD32(adapter, NETXEN_NIU_XGE_CONFIG_0 + (0x10000 * port));
+ mac_cfg &= ~0x4;
+ NXWR32(adapter, NETXEN_NIU_XGE_CONFIG_0 + (0x10000 * port), mac_cfg);
- if (mode == NETXEN_NIU_ALLMULTI_MODE)
- reg = (reg | 0x1000UL);
- else
- reg = (reg & ~0x1000UL);
+ if ((board_type == NETXEN_BRDTYPE_P2_SB31_10G_IMEZ) ||
+ (board_type == NETXEN_BRDTYPE_P2_SB31_10G_HMEZ))
+ reg = (0x20 << port);
+
+ NXWR32(adapter, NETXEN_NIU_FRAME_COUNT_SELECT, reg);
+
+ mdelay(10);
+
+ while (NXRD32(adapter, NETXEN_NIU_FRAME_COUNT) && ++cnt < 20)
+ mdelay(10);
+
+ if (cnt < 20) {
+
+ reg = NXRD32(adapter,
+ NETXEN_NIU_XGE_CONFIG_1 + (0x10000 * port));
+
+ if (mode == NETXEN_NIU_PROMISC_MODE)
+ reg = (reg | 0x2000UL);
+ else
+ reg = (reg & ~0x2000UL);
+
+ if (mode == NETXEN_NIU_ALLMULTI_MODE)
+ reg = (reg | 0x1000UL);
+ else
+ reg = (reg & ~0x1000UL);
+
+ NXWR32(adapter,
+ NETXEN_NIU_XGE_CONFIG_1 + (0x10000 * port), reg);
+ }
- NXWR32(adapter, NETXEN_NIU_XGE_CONFIG_1 + (0x10000 * port), reg);
+ mac_cfg |= 0x4;
+ NXWR32(adapter, NETXEN_NIU_XGE_CONFIG_0 + (0x10000 * port), mac_cfg);
return 0;
}